CONTRACT PENTRU FURNIZAREA DE SERVICII DE FORMARE

încheiat între:

Master Learning SRL, cu sediul social în Constanța, str. Merișor nr. 102, CUI: 43288749, Nr. Reg. Com. J13/2916/2020, reprezentată de Dan Paul Mihalcea – în calitate de administrator, denumită în cele ce urmează Organizatorul, și

denumit în cele ce urmează Participantul,

A** Participantul autorizează Organizatorul, iar Organizatorul se angajează să efectueze Formare în cursul "Java from scratch" în regim la distanță (predare utilizând mediul online), folosind mijloacele specificate în Anexa nr. 1 la Contract, denumită în continuare Formarea.

B** Domeniul de aplicare detaliat al serviciilor furnizate de Organizator ca parte a formării rezultă din pachetul de servicii selectat de participant și este specificat în detaliu în Anexa nr. 1 la contract.

C** Prezentul contract este încheiat pe durata serviciilor acoperite de prezentul Contract.

D** Participarea la training implică achitarea unei taxe detaliată in Anexa 5, suma aceasta reprezintă costurile pregătirii pentru Formare pe care Organizatorul este nevoit să le suporte și care cuprinde fără a se limita la chiria și licențele platformelor online de training, cheltuieli cu pregătirea materialelor de curs și activităților specifice grupei de curs, licențe de folosire a materialelor și a software-ului, onorariul formatorilor și alte cheltuieli de resurse umane și personal implicat în pregătirea deschiderii unei grupe de curs etc.

E** Plata se face în suma specificată la pct. D din Contract prin transfer în contul bancar al Organizatorului RO79 INGB 0000 9999 1087 9591, deschis la Banca: ING Bank N.V. Amsterdam, în condițiile prevăzute în Anexa nr. 5 la Contract.

F** Participantul declară că, înainte de încheierea contractului, a primit Regulamentul Software Master Learning, care constituie, de asemenea, anexa nr. 4 la Contract, al cărui/căror conținut este cunoscut și acceptat de Participant.

G** Toate anexele la Contract constituie parte integrantă din acesta, cu excepția cazului în care părțile au specificat altfel expres în conținutul contractului sau în regulamente.

H** Toate modificările aduse contractului trebuie efectuate în formă scrisă pentru validitatea acestora.

J** Contractul se va încheia electronic/la distanță cu semnătură electronică.

Semnăturile părților în conformitate cu prevederile contractului prin internet.

Anexa nr.1 - PACHETUL DE SERVICII FURNIZAT DE ORGANIZATOR ÎN CADRUL FORMĂRII

Ca parte a Formării, Organizatorul va furniza Participantului:

Pachetul informațional pentru desfășurarea cursului:
a. Cursul se va realiza conform programului specificat în anexa nr. 2 - Planul de Formare;
b. Materialele necesare pentru lucru în timpul Formării (prezentări de formare, acces la baza de cunoștințe, materiale și sarcini pentru teme, video);
c. Manual / Documentația de curs;

O descriere detaliată a produselor este prevăzută în Anexa nr. 3 la Contract.

Anexa nr.2 - PLANUL DE FORMARE

Tehnologia Formării:

- Total ore de Formare: 160
- Data Începerii Formării: Se va fixa cu acordul participantilor
- Programul Formării: Se stabilește de comun acord cu participanții la curs.
- Data Finalizării Formării: Aproximativ 8 saptamani de la inceperea formarii

Orarul de Formare propus este transmis de Organizator către Participați pe adresa de e-mail.
* O descriere detaliată a produselor este prevăzută în Anexa nr. 3 la Contract.

Anexa nr.3 - DESCRIEREA DETALIATĂ

Cursul include următoarele servicii:
1. Java Fundamentals
2. Java advanced
3. Design Patterns and clean code
4. Testing

Cursurile Online
Întregul curs Java constă din concepte din limbajul de programare Java, desfășurate în formă la distanță, în direct, pe internet.

Teste de verificare
Un rezumat al cunoștințelor dobândite este foarte important. Prin urmare, in functie de curs, după modulele selectate, veți avea posibilitatea de a verifica modul în care v-ați descurcat cu materialul deja parcurs. Datorită acestui lucru, dumneavoastră și formatorul veți ști dacă toate modulele au fost învățate corect. Testele constau din mai multe întrebări. Testele sunt obligatorii și in functie de cursul selectat veti putea primi certificarea Master Class Academy. Pentru a primi certificatul, trebuie să finalizați cu succes 75% din fiecare test.

Certificatul de participare la curs
In functie de curs, un certificat de participare la curs este oferit Participantului care participă la cel puțin 60% din cursurile oferite de formator.
Certificatul confirmă participarea la cursuri, specifică obiectul formării, numărul de ore și informații despre formator – Organizator.

Certificatul MASTER CLASS ACADEMY
Certificatul Master Class Academy este un document distinct, care confirmă finalizarea cursului la nivelul necesar. Pentru a primi Certificatul Master Class Academy, trebuie să participați la cel puțin 60% din orele oferite de un formator. Pentru a primi certificatul Master Class Academy, trebuie să efectuați toate testele și să obțineți rezultatul fiecărui test la un nivel nu mai mic de 75%. Certificatul Master Class Academy confirmă participarea la cursuri la distanță, în direct, pe internet, definește obiectul formării, confirmă sfera generală și sfera detaliată a cursului, numărul de ore și informații despre formator – Organizator.

Proiectul
Aptitudinile practice reprezintă cel mai mare atu al unui programator care intră pe piața muncii. In functie de cursul selectat, Participantul va avea primele sale aplicații sau sisteme IT care pot fi lăudate și apreciate în timpul unui interviu de recrutare. Vă recomandăm să vă pregătiți bine pentru prezentarea proiectului, să detaliați cum ați ajuns la soluția problemelor individuale în timp ce lucrați la proiect, dar și să indicați care a fost cea mai mare provocare. Știm din experiența noastră că un proiect final bun este o garanție a succesului în timpul unui interviu de recrutare. Proiectul este disponibil pentru participant nu mai devreme de mijlocul cursului de formare.

Anexa nr.4 - REGULAMENTELE SOFTWARE MASTER CLASS ACADEMY

Orice formulare cuprinsă în aceste reglementări, denumite în continuare Regulamentele, scrisă cu majuscule, are semnificația definită pentru aceasta în Contractul pentru furnizarea serviciilor de formare încheiat între Organizator și Participant, cu excepția cazului în care se prevede în mod expres altfel în Regulamente.

Formarea se desfășoară pe baza Contractului și a Regulamentelor, în conformitate cu Pachetul selectat de Participant, prevăzut în anexa nr. 1 la Contract, pe baza Planului de Curs care constituie anexa nr. 2 la Contract.

DECLARAȚIILE ȘI OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI

Organizatorul declară că desfășoară activități profesionale în domeniul organizării de formare profesională IT, inclusiv limbajele de programare selectate și îndeplinește condițiile pentru îndeplinirea corespunzătoare a obligației, în timp ce personalul de formare care implementează programul de formare deține calificările verificate anterior de către Organizator și are experiență în domeniul tehnologiei care fac obiectul formării.

Organizatorul își rezervă dreptul de a schimba Planul de Formare sau orarul în ceea ce privește unele zile de training în studiu individual de formare, din motive importante datorate Organizatorului și în situații neprevăzute sau din motive care nu sunt sub controlul Organizatorului (Forță Majoră). Noua dată va fi stabilită, dacă este posibil, ținând cont de sugestiile participanților. O modificare a Planului de Formare sau a orarului în conformitate cu prevederea precedentă nu constituie o modificare a Contractului și nu constituie o executare necorespunzătoare a Contractului de către Organizator. În sensul prezentului Contract, părțile înțeleg forța majoră ca un eveniment: (a) extern, (b) imposibil (sau aproape imposibil) de prevăzut, (c) ale cărui efecte nu pot fi prevenite, în special: război civil sau militar, incendii, tornade, uragane, furtuni, inundații, explozii, embargouri, mobilizări, revolte, epidemii, greve, închideri de fabrici, restricții privind organizarea de întâlniri / adunări sau mișcări, restricții legale, pene de curent.

După ce Participantul finalizează programul de Formare, Participantul, in functie de curs, după îndeplinirea obligațiilor prevăzute la punctul II punctul 2 litera c) din Regulament, are dreptul să primească un Certificat de finalizare a cursului. Dacă obligațiile prevăzute la punctul II punctul 2 litera (d) din Regulamente sunt îndeplinite, Participantul va avea dreptul să obțină certificatul Master Class Academy.

Să furnizeze la finalul fiecărui curs, materialele lucrate în timpul cursului către Participant.

OBLIGAȚIILE PARTICIPANTULUI

Pentru a efectua eficient formarea, Participantul se angajează să verifice, înainte de începerea cursului, dacă echipamentul care va fi utilizat în timpul formării este echipat cu software-ul adecvat, așa cum este detaliat documentația tehnica premergătoare cursului transmis Participantului. În absența software-ului menționat mai sus, Participantul se angajează să-l instaleze pe echipamentul informatic al Participantului înainte de începerea Formării.

Participantul se obligă de asemenea:
• să plătească Formarea la timp, conform termenelor stabilite în cuprinsul Graficului de Plăți. În cazul depășirii unui termen de plată, restul prețului neachitat se va considera exigibil anticipat, iar Participantul datorează o penalitate în cuantum de 0,1%/zi de întârziere raportat la întregul debit restant. Cuantumul penalităților poate depăși valoarea debitului restant.
• să participe la Formare la termenele stabilite și să notifice în prealabil dacă va întârzia (întârzierea nu poate fi mai mare de 1 oră);
• să participe activ la minimum 60% din cursuri pentru a primi Certificatul de Participare a Cursurilor; participarea la Formare este confirmată prin furnizarea cursurilor de către formator;
• să participe în mod activ la 60% din cursuri și să efectueze fiecare test și să obțină un scor de min. 75% la fiecare test – pentru a primi un Certificat Master Class Academy.
• renunțarea la cursurile de Formare, în mod expres ori tacit, prin neparticiparea la cursurile de Formare în condițiile și termenele menționate la lit. b., c., d., atrage scadența anticipată a prețului neachitat al cursurilor.
• să dețină echipamentul necesar în timpul Formării, în special un computer cu software-ul corespunzător solicitat de Organizator,
• să depună toate eforturile pentru a folosi la maxim timpul de formare și, în special, să citească materialele de curs;
• să aibă un comportament corespunzător în timpul formării, adică un comportament care să îi permită atât Participantului cât și celorlalți participanți să profite din plin de cursuri, ceea ce înseamnă în special că participantul nu va fi sub influența alcoolului sau a altor medicamente și nu va fi vulgar, nu va vorbi tare într-un mod care depășește natura exercițiilor care se efectuează; în cazul unei astfel de situații, formatorul are dreptul să-l scoată pe participant din sala de curs;
• să finalizeze toate testele de verificare a cunoștințelor după modulele tematice individuale ale Formării;
• să finalizeze toate exercițiile la care Participantul are acces pe platformele puse la dispoziție de către Organizator.
• să completeze sondaje anonime: chestionare de evaluare în timpul Formării și rezumarea chestionarelor după finalizarea Formării;
• să direcționeze orice comentarii, cereri și sugestii pe care le-ar putea avea, catre Trainerul Master Class Academy responsabil cu formarea;
• să se abțină de la înregistrarea sau stocarea cursului cu ajutorul unor echipamente audio-vizuale;
• să păstreze confidențialitatea informațiilor privind know-how-ul (materiale educaționale, programe și orare) dobândite în timpul procesului de învățare și durata formării, precum și incluse în conținutul Contractului și în Regulamente.
• se angajează să participe la minimum 60% din cursurile din cadrul Formării. Dacă pragul minim nu este atins, cursurile pe care participantul le-a ratat în baza unei scutiri medicale nu vor fi luate în considerare drept absențe.
• dacă Participantul nu participă la cursuri Organizatorul nu este responsabil pentru niciun eșec din partea Participantului în a însuși materialul predat sau în nerealizarea nivelului de cunoștințe presupus a fi atins.

DREPTURI DE AUTOR

Orice drepturi de proprietate intelectuală și drepturi de autor personale pentru materialele didactice furnizate Participantului, precum și drepturile de autor cu privire la Documentația sau Manualul de Curs, rămân proprietatea Organizatorului sau a altei persoane care are dreptul la acestea și nici Contractul și nici Regulamentele nu stabilesc în nici un fel o licență pentru Participant sau nu conferă dreptul Participantului să utilizeze materialele didactice primite, decât pentru uz personal.

Participantul are dreptul să folosească materialele didactice primite de la Organizator numai pentru uz propriu pentru a-și aprofunda cunoștințele. Utilizatorul nu este autorizat să vândă, să facă public, să pună la dispoziție sau să prezinte materialele didactice puse la dispoziție de către Organizator altor persoane sau entități, contra cost, gratuit sau să dispună de acestea în alt mod decât este specificat în prima propoziție.

Pentru încălcarea de către Participant a unei obligații specificate la alineatele (1) sau (2) de mai sus, Organizatorul are dreptul de a percepe Participantului o penalitate contractuală de 5.000 EUR (în RON, la curs BNR) pentru fiecare încălcare. Organizatorul poate solicita o despăgubire de o valoare care depășește valoarea penalității contractuale.

Toate drepturile de autor ale lucrării Participantului create în timpul Formării aparțin Participantului, dar Participantul acordă Organizatorului o licență fără drepturi de redevență, irevocabilă, exclusivă și transferabilă pentru a utiliza lucrarea Participantului, creată în timpul Formării, în scopuri promoționale și de marketing în întreaga lume. Organizatorul poate folosi aceste lucrări , în orice material promoțional pentru a comercializa serviciile de Training, pe site-uri web, în social media, în timpul întâlnirilor de informare și a altor evenimente desfășurate de Organizator.

Organizatorul le poate stoca și pe platformele Github, Gitlab, Google Drive și le poate prezenta studenților de la alte cursuri, ca exemplu de proiect IT realizat în timpul cursului.

PLATĂ

Plata va fi efectuată în modalitatea prevăzută în Contract. Data plății este considerată a fi data primirii sumei în contul Organizatorului.

Participantul acceptă să primească facturi în format electronic la adresa de e-mail specificată în Contract.

În cazul plăților, altele decât cele efectuate înainte de începerea Formării, finalizarea Formării de către Participant sau absența Participantului de la Formare nu îl scutește pe acesta de la efectuarea tuturor plăților, chiar dacă efectuarea oricărei părți din remunerație este datorată după finalizarea Formării.

PRINCIPII DE COMUNICARE

Organizatorul direcționează orice corespondență către Participant cu privire la Formare, inclusiv informații cu privire la data începerii formării și asupra modificărilor de orar care nu modifică Contractul, către adresa de e-mail sau numărul de telefon al Participantului indicat în Contract.

Participantul va contacta Organizatorul, în scris, la adresa sediului social indicat în Contract, prin e-mail la contact@mcacademy.ro sau folosind datele de contact ale coordonatorului cursului furnizate înainte de începerea Formării.

Orice plângere va fi transmisă de către participant prin scrisoare sau prin crearea unei reclamații, la următoarea adresă de e-mail contact@mcacademy.ro (folosiți următorul titlu de e-mail: Denumirea Cursului_descrierea problemei). Reclamațiile vor fi soluționate de către Organizator in maxim 10 de zile lucratoare de la primirea lor.

ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Sub rezerva dispozițiilor secțiunii 2 de mai jos, Participantul care este un consumator în sensul Codului civil si a legislatiei romane in vigoare are dreptul să se retragă din Contract în termen de 14 zile de la data încheierii sale, fără să dea vreun motiv. Formularul de retragere este prevăzut în anexa nr. 6 la contract. Perioada de retragere se consideră că a fost respectată dacă este trimisă notificarea de retragere.

În legătură cu consimțământul exprimat de Participant pentru îndeplinirea serviciului în termenele specificate în Contract, dreptul de a se retrage din Contract nu este conferit în cazul serviciului prestat deja de Organizator.

În cazul în care Participantul care este considerat un consumator, exercită dreptul specificat în secțiunea 1 de mai sus pentru a se retrage din Contract, in termenul legal de 14 zile, după ce Participantul a participat la curs, Participantul este obligat să restituie Organizatorului costurile beneficiilor furnizate până la momentul retragerii din Contract, calculate proporțional în conformitate cu D** din Contract și o parte din prețul de Formare specificat la D** din Contract calculat proporțional cu numărul de ore de participare a Participantului la Formare. Perioada de retragere se consideră că a fost respectată dacă notificarea de retragere este transmisă.

În cazul retragerii de către un Participant care este consumator, conform principiilor prevăzute la secțiunea 1 de mai sus, din contract, înainte de participarea la Formare, si in termenul prevăzut de legislația in vigoare Organizatorul va returna Participantului toate plățile primite, în cel mult 14 zile de la data primirii retragerii de la Participant. Rambursarea se face folosind aceleași metode de plată care au fost utilizate de Participant la tranzacția inițială, cu excepția cazului în care Participantul a acceptat expres o altă soluție.

Participantul va notifica retragerea din prezentul Contract printr-o declarație redactată în termeni clari, efectuată sub forma unei scrisori sau prin e-mail la următoarea adresă: contact@mcacademy.ro sub sancțiunea nulității. Declarația poate fi depusă utilizând formularul de retragere din Contract, ce constituie anexa nr. 6 la contract.

În cazul anulării Formării de către Organizator pe parcursul derulării acesteia, Participantul are dreptul să primească o rambursare completă a prețului plătit.

În caz de încălcare gravă a obligațiilor impuse Participantului, prevăzute la punctul II din Regulament, în special în caz de comportament necorespunzător al Participantului în timpul cursului de Formare în Clasa Virtuală, adică un comportament care împiedică participarea deplină a Participantului sau a altor Participanți, respectiv participarea la curs după consumul de alcool sau alte medicamente sau consumul de alcool sau alte medicamente în timpul Formării, Organizatorul are dreptul să refuze furnizarea de servicii către Participant. În situația descrisă în anterior, Organizatorul are dreptul să împiedice Participantul să participe pe viitor la Formare în cadrul Clasei Virtuale. Această circumstanță este considerată absență a Participantului la Formare într-o anumită zi de Formare. Abținerea de la furnizarea de servicii de Formare nu constituie o executare necorespunzătoare a Contractului.

În cazul în care Participantul nu plătește Formarea în termenul specificat în conformitate cu E** din Contract, Organizatorul are dreptul să refuze furnizarea de servicii, adică dreptul de a împiedica participarea acestuia la Formare până la plata taxei specificate la E** din Contract.

Organizatorul are dreptul să înceteze Contract cu efect imediat, în următoarele situații:
• forță majoră (de exemplu, dezastru natural, război, grevă, epidemii, restricții impuse de către autorități etc) sau alte motive independente de voința Organizatorului; în acest caz, Organizatorul va propune într-un termen rezonabil, dar nu mai tarziu de 2 luni de la încetarea efectelor evenimentului de forta majora, care a dus la încetarea Formării, o altă dată pentru punerea în practică sau rambursarea taxei de Formare în sumă proporțională cu sfera serviciilor prestate;
• Neplata la termenele stabilite conform Graficului de Plăți. În acest caz, rezilierea contractului se produce de drept, prin simpla neexecutare a obligației de plată conform Graficului de Plăți, fără punere în întârziere prealabilă sau sesizarea instanței de judecată. Cu toate acestea, Organizatorul poate opta pentru continuarea executării contractului.
• Comportamentul necorespunzător al Participantului în timpul Formării (de exemplu, vulgaritatea, participarea sub influența alcoolului sau a altor medicamente), după două notificări nerespectate de Participant pentru remedierea situației, deoarece un astfel de comportament face dificilă desfășurarea Formării și încalcă drepturile altor Participanți;
• Participantul recunoaște că, pentru a organiza Formarea, Organizatorul suportă costuri permanente cu fiecare Participant și, după începerea Formării, Organizatorul nu are posibilitatea de a înlocui Participantul cu un alt Participant din cauza necesității de a repeta cursurile ce au fost deja finalizare și incapacității de a efectua o Formare completă pentru un nou Participant. Prin urmare, în cazul rezilierii Contractului de către Participant, fără un motiv valabil sau, în cazul rezilierii Contractului, de către Organizator, din motive imputabile Participantului sau Părții care a comandat cursul, dar într-o perioadă mai mică de jumătate din durata Formării, Participantul este obligat să plătească Organizatorului o sumă de 50% lei din taxa pentru Formare specificată în conformitate cu D** din Contract (costurile Organizatorului) în termen de 7 zile de la data renunțării Participantului la Formare, fără o notificare prealabilă din partea Organizatorului (sancțiune contractuală). În cazul rezilierii Contractului de către Participant fără un motiv valabil sau în cazul încetării Contractului de către Organizator din motive imputabile Participantului, dar după ce jumătate din Formare a fost finalizată, Participantul este de acord să plătească Organizatorului o sancțiune contractuală în valoare de 10% din taxa echivalenta numarului de ore ramase pana la finaliarea cursului pentru Formare determinată în conformitate cu D** din Contract.

PREVEDERI FINALE

Participantul declară și se asigură că are capacitatea juridică deplină și are dreptul de a încheia prezentul Contract.

Organizatorul declară și se asigură că persoana care acționează în numele său la încheierea Contractului este pe deplin împuternicită să o facă.

Legea aplicabilă Contractului, inclusiv pentru interpretarea acestuia, este legea română.

În cazul în care oricare dintre dispozițiile Contractului ar fi invalidă, restul prevederilor contractuale vor rămâne în vigoare, iar părțile vor proceda imediat la înlocuirea acestei dispoziții cu o prevedere corectă.

Părțile vor încerca să rezolve pe cale amiabilă orice litigiu care poate apărea în timpul punerii în aplicare a Contractului.

Anexa nr.5

GRAFIC DE PLĂȚI
Plățile se vor efectua în baza facturii/facturilor proforme emise de Organizator. Acestea se vor achita de către Participant în maxim 5 zile de la emitere.

Anexa nr. 6

Model formular de retragere din contract de către consumator.
(acest formular va fi completat și transmis numai în situația în care Participantul dorește să se retragă din Contract).

Destinatar:

Master Learning SRL,
Str. Merisor nr. 102, Constanța

Consumator:
Numele și prenumele consumatorului: ______________
Adresa consumatorului: _______________________

DECLARAȚIE

I _______________, în calitate de consumator, vă comunic prin prezenta retragerea mea din contractul pentru furnizarea serviciilor __________________ încheiat la data de _________________.

____________, _______________
(Data, semnătura consumatorului)

Anexa nr.7 - CONSIMȚĂMÂNT ȘI OBLIGAȚIE DE INFORMARE


CINE ESTE ADMINISTRATORUL DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL ȘI CUM NE PUTEȚI CONTACTA?

Master Learning SRL, cu sediul social în Constanța, str. Merișor nr. 102, CUI: 43288749, Nr. Reg. Com. J13/2916/2020, reprezentată de Dan Paul Mihalcea – în calitate de administrator. Dacă aveți întrebări cu privire la drepturile dvs. și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor la: contact@mcacademy.ro

ÎN CE SCOP ȘI PENTRU CE PERIOADA PROCESĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Procesăm datele dvs. cu caracter personal, deoarece acestea sunt necesare pentru îndeplinirea Contractului, pentru o perioadă definită de lege, inclusiv în scopurile rezultate din obligațiile contabile și fiscale, de regulă nu mai mult de 10 ani de la data finalizării Contractului.

În cazul Formării efectuate la distanță, în direct, pe internet, formatorul oferă cursuri într-un grup în care se vor prelucra datele personale (nume și prenume) pentru a implementa în mod corespunzător Contractul. Pentru scopuri de marketing, vă vom prelucra datele personale pe baza consimțământului dvs. sau pe bază de interes legitim, până când vă retrageți consimțământul sau veți formula obiecțiuni cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Furnizarea datelor cu caracter personal și acordarea consimțământului este voluntară și ne permite să vă trimitem informații despre oferta noastră, oferte de muncă, practică sau stagii, evenimente organizate de noi și promoții pe care vi le-am pregătit.

Pe durata Formării vom documenta desfăşurarea acesteia, prin urmare este posibil ca imaginea dvs. să fie înregistrată. Vom stoca fotografii și videoclipuri în scop de arhivă, dar și pentru a promova Master Class Academy pe internet, în rețelele de socializare, în pliante, în cărți și în alte publicații, etc. Înainte de a face fotografii sau videoclipuri, depunem mereu eforturi pentru a solicita permisiunea utilizării imaginii pentru publicare, așa că dacă nu vă dați consimțământul pentru acest lucru, cereți ca imaginea dvs. să nu fie inclusă în fotografie. Amintiți-vă că un conținut odată ce a fost înregistrat pe Internet dobândește o viață proprie, astfel încât dacă doriți să vă retrageți consimțământul, nu va fi întotdeauna posibil să îndeplinim solicitarea dvs. de a elimina materialele care conțin imaginea dvs.

CĂTRE CINE TRANSFERĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a vă oferi servicii la cel mai înalt standard de calitate, datele dvs. personale pot fi încredințate entităților care le prelucrează la cererea noastră, în special pentru a furniza servicii de contabilitate, juridice, de marketing sau IT. Nu vom împărtăși informațiile dvs. cu partenerii noștri de afaceri decât dacă sunteți de acord în mod expres cu aceasta.

CARE SUNT DREPTURILE DVS. ÎN LEGĂTURĂ CU PROCESAREA DATELOR DVS. CU CARACTER PERSONAL?

Aveți următoarele drepturi:

• drept de acces asupra conținutului datelor dvs.,
• dreptul de a corecta datele,
• dreptul de a șterge datele,
• dreptul de a limita procesarea datelor,
• dreptul de a formula obiecțiuni cu privire la procesarea datelor,
• dreptul de a transfera datele,
• dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, dacă consimțământul dvs. constituie temeiul prelucrării. Retragerea consimțământului nu va afecta procesarea datelor ce a avut loc anterior retragerii.

De asemenea, ai dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având adresa în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România (https://www.dataprotection.ro/), atunci când consideri că prelucrarea datelor tale cu caracter personal încalcă prevederile legislaţiei în vigoare. Cu toate acestea, îţi sugerăm ca, mai întâi, să trimiţi orice sesizare şi orice întrebări ai cu privire la drepturile tale și la prelucrarea datelor tale personale, persoanei responsabile cu protecţia datelor, astfel încât să putem răspunde întrebărilor tale şi să găsim împreună soluţii care să rezolve problemele pe care le întâmpini, la adresa Master Learning SRL, cu sediul social în Constanța, str. Merișor nr. 102, CUI: 43288749, Nr. Reg. Com. J13/2916/2020, e-mail: contact@mcacademy.ro.

Semnătura Participantului aplicată electronic și autentificată în conformitate cu prevederile Contractului.